G and S Insurance Consultants

ALBERTON’S LEADING BROKERAGE TURNS 29!

Op 1 Oktober 1988 met die oopmaak van G en S Makelaars (PTY) Ltd se deure vir besigheid in die Bracken Gardens-winkelsentrum in Brackenhurst, het ek nie geweet hoe die reis met my en my eggenoot Elsie gaan verloop nie. My vrou, Elsie en ek was op daardie stadium die enigste werknemers en het ‘n beperkte ervaring van die bestuur van ‘n besigheid gehad en moes ook seker maak ek verstaan die versekerings bedryf om sodoende uitstekende diens aan potensiële kliënte te kan lewer. Gelukkig het ek ook ‘n vrou gehad wat in my geglo het.

Gedurende 1990 het ons verskuif na ‘n groter perseel. Die besigheid het begin groei en in 1994 moes ons weer skuif na ‘n gebou in die middel van Alberton by 54 Voortrekker straat. Gedurende 1996 is die gebou deur my gekoop en die gebou se naam is verander na G&S Centre waar ons vandag nog G en S Makelaars(PTY) Ltd vanaf bedryf.

Dit het harde werk, lang ure en baie toewyding vereis, maar met die toename van uitstekende personeel wat in die makelary geglo het en deel van hulle gemaak het, het G en S Makelaars van dag-tot-dag gegroei met nuwe kliënte en personeel wat uitstekende diens aan ons kliënte lewer.

1 Oktober 2017, nege en twintig jaar later, het G en S Makelaars ‘n makelary geword waarvan ek net kon dink en droom in 1988. ‘n Makelary wat daagliks daarna streef “om ons kliënte se voorkeur makelary in Alberton en omliggende gebiede te wees wat aan ons kliënte se finansiële behoeftes soos versekering en beleggings wil voorsien en om ‘n langslewende verhouding met ons kliënte te vestig”.

Die sukses van die besigheid sou glad nie moontlik gewees het sonder lojale werknemers en ondersteunende kliënte.

Ek wou in G en S Makelaars ‘n kultuur skep wat sal voel soos ‘n tweede huis vir werknemers en ‘n plek wat hulle graag elke dag wil kom werk. G enS Makelaars het tans 25 werknemers waarvan 5 van die werknemers reeds 15 jaar indiens is, daar is ook werknemers met 10 jaar diens en die res tussen 1 jaar en 8 jaar, Hierdie langtermyn werknemers is ‘n voorbeeld van die kultuur wat ons bereik het om van G en S Makelaars ‘n plek te maak waar mense elke dag wil kom werk. Sonder ons meer as 4800 aktiewe kliënte sou dit geensins moontlik gewees het nie.

Ek wil baie dankie sê, aan elke werknemer en klient van G en S Makelaars(PTY) Ltd uit die diepte van my hart wat gehelp het om G en S Makelaars te maak wat dit vandag is.

Die uwe,

Gawie van der Walt


When G and S Brokers opened its doors on 1 October 1988 for business in the Bracken Gardens shopping Centre in Brackenhurst, I did not expect the journey it would take me and my wife Elsie on. My wife Elsie and I were the only employees at that stage. I had limited experience running a business. I had to make sure I understand the insurance industry to render excellent service to potential clients and a wife who believed in me.

During 1990 we re-allocated to bigger premises, the business was growing and in 1994 re-allocated again to the centre of Alberton in 54 Voortrekker street. During 1996 the building was purchased by me, renamed to G&S Centre where we are still running the brokerage from.

This required challenging work, dedication and staff that made the brokerage theirs, rendering excellent service to our clients.

1 October 2017, twenty-nine years later, G and S Brokers has become something I could only imagine and dream about back in 1988. A brokerage that strives “to be the leading brokerage in Alberton and surrounding areas and to take care of our clients’ insurance and investment needs through a lifelong relationship”.

All of this would not be possible without loyal employees and supportive clients.

I wanted G and S Brokers culture to feel like a second home for employees and a place they wanted to come to work every day. G and S Brokers currently has 25 employees, whereof 5 employees that has been with the company over 15 years in service, there is employees with 10 years of service and the rest between 1 year and 8 years. These long-term employees are an example of the culture we accomplished in making G and S Brokers a place people want to come to work every day. Without our 4,800 active clients, none of this would be possible.

I want to thank, every employee and client of G and S Brokers (PTY) Ltd from the bottom of my heart who has helped to turn G and S Brokers into what it is today.

Sincerely,

Gawie van der Walt